فرم استخدام

پرسشنامه استخدام برای جذب نیرو جدید
 • مشخصات فردی

 • مشخصات همسر

 • وضعیت نظام وظیفه

 • ُسوابق تحصیلی

 • مقطعرشتهگرایشسال شروعسال پایانواحد آموزشیمعدل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق شغلی

 • نام سازمانسمتنوع همکاریسال شروعسال پایانعلت قطع رابطهآدرس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مشخصات فرزندان و افراد تحت تکلف

 • نام و نام خانوادگینسبتتاریخ تولدشغلملاحظات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • دوره های تکمیلی

 • نوع مدرکمحل اخذسال اخذمدت دورهتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • انواع فایل های مجاز : pdf, zip.
  در صورت وجود چند مدرک لطفا فایل را فشرده و با پسوند zip ارسال نمایید
 • مهارت های کامپیوتری

 • نام مهارتمیزان تسلط (خوب - متوسط - ضعیف) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مهارت در زبان های خارجی

 • نام زبانخواندن(خوب-متوسط-ضعیف)نوشتن(خوب-متوسط-ضعیف)مکالمه(خوب-متوسط-ضعیف) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مشخصات دو نفر معرف

 • نام و فامیلنوع آشناییشغلتلفنآدرس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • اطلاعات تکمیلی

 • افزودن یک ردیف جدید
 • نحوه همکاری و میزان حقوق درخواستی